Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně.

Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Povodňové prohlídky ve městě Židlochovice:

 • provádí povodňový orgán města
 • organizaci zabezpečuje tajemník povodňové komise prostřednictvím odboru investic a místního hospodářství
 • prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně před obdobím jarního tání nebo před obdobím letních povodní

 Účastníci povodňových prohlídek:

 • zástupci vedení města Židlochovice (starosta, místostarostové),
 • pracovníci odboru investic a místního hospodářství města Židlochovice,
 • zástupci příslušného správce vodního toku – Povodí Moravy provoz Svratka,
 • technik provozovatele kanalizace ve městě (VAS a.s.),
 • zástupce JSDH,
 • ostatní přizvaní.

 Zaměření povodňových prohlídek:

 • stav a kapacita koryt vodotečí, ochranných hrází, objektů, mostů, propustků, stromů a keřů v korytech;
 • přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi), které by mohly zhoršit průběh povodně, jako je stavební materiál, dřevo (klády, kulatina, prkna, apod.), zemědělské produkty (sláma, seno), stavební buňky, kontejnery apod.;
 • přítomnost skládek v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi) ropných produktů (pohonných hmot, olejů a maziv), chemikálií apod.; které by mohly způsobit kontaminaci vody a půdy při povodni (ekologicky nebezpečné látky);
 • umístění plotů a ohrad všech druhů;
 • plovoucí objekty a jejich zajištění;
 • funkčnost kanalizačních uzávěrů;
 • funkčnost mobilního hrazení na ulici Brněnská;
 • stav vlastní výbavy pro zvládnutí povodňové situace.