2.4. Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity vyjadřují míru povodňového nebezpečí vázanou na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu. Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity:

I. SPA (stav bdělosti)

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Hlavní činnosti:

  • věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům a dalším zdrojům povodňového nebezpečí,
  • zahajuje činnost hlídková služba a hlásná povodňová služba,

II. SPA (stav pohotovosti)

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Hlavní činnosti:

  • aktivují se povodňové orgány,
  • vyrozumívají se další účastníci ochrany před povodněmi,
  • uvádějí se do pohotovosti prostředky k zabezpečovacím pracím a provádí se opatření ke zmírnění povodně.

III. SPA (stav ohrožení)

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření.

Hlavní a typické činnosti:

  • provádějí se zabezpečovací a záchranné práce, případně evakuace.

Stupně povodňové aktivity na území města Židlochovice:

  • odvozují se od dosažení směrodatných limitů vodních stavů na hlásných profilech na vodních tocích Svratka a Litava
  • SPA nastává,
  • a III. SPA vyhlašuje Povodňová komise ORP Židlochovice pro správní území obce s rozšířenou působností
Kat.TokProfilSPA1 (hladina)SPA2 (hladina)SPA3 (hladina)SPA1 (průtok)SPA2 (průtok)SPA3 (průtok)
cmcmcmm3/sm3/sm3/s
ASvratkaŽidlochovice25030035090,2113137
CSvratkaVojkovice250300350
CLitavaBlučina284334384183048

3mark 2.3. hlásné profily   3mark 3.4. řešení situace při povodni   3mark vzor vyhlašování SPA