3.3. Předpovědní, hlásná a hlídková služba

1. Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.

3mark předpovědní povodňová služba

2. Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

  • Stanoviště hlásné povodňové služby ve městě Židlochovice
  • Městský úřad Židlochovice, Odbor investic a místního hospodářství
  • Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
  • Tajemník povodňové komise: Koutná Zdeňka Ing.
  • 3mark PK ŽIDLOCHOVICE – KONTAKTY

3mark HLÁSNÁ POVODŇOVÁ SLUŽBA

3. Lokální varovný systém

Jedná se o systém povodňové výstrahy. Na vodních tocích jsou instalovaná měřící zařízení, která umožňují záznam a přenos dat. Systém provádí hlášení prostřednictvím bezdrátových hlásičů a je napojen do Jednotného systému varování a vyrozumění.

V rámci lokálního varovného systému jsou při dosažení SPA rozesílány varovné SMS z hlásných profilů.

3mark LOKÁLNÍ VAROVNÝ SYSTÉM

4. Hlídková služba

K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Hlídková služba hlásí stav hlásné službě PK (tajemníkovi PK, případně pověřenému pracovníkovi). Hlídkovou službu, pokud nehrozí ohrožení objektů, může vykonávat hlásná služba.

3mark HLÍDKOVÁ SLUŽBA