1.3. Správci vodních toků

Vodní toky jsou předmětem správy prováděné správci vodních toků. Významné vodní toky spravují, ve smyslu zákona o povodích, jednotlivé státní podniky. Seznam významných vodních toků a jejich správců stanovilo Ministerstvo zemědělství vyhláškou, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Správu drobných vodních toků mohou vykonávat obce, jejichž územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické a právnické osoby, případě organizační složky státu, jimž drobný vodní tok slouží nebo s jejichž činností souvisejí.

Židlochovice leží na soutoku vodních toků Svratka a Litava. Svratka protéká napříč územím od severu k jihu. Od východu přitéká vodní tok Litava, který je pravobřežním přítokem Svratky a vlévá se do Svratky na území města. Územím obce dále protéká drobný vodní tok Farský potok, který je pravobřežním přítokem Svratky a vlévá se do Svratky na území města.

Vodní toky Svratka a Litava jsou ve správě:

  • Povodí Moravy, s.p., 
  • sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno

Vodní tok Farský potok je ve správě:

  • Lesy ČR, s.p.,
  • sídlo: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

 

3mark 2.2. vodní toky