3.6. Vyrozumění, varování, evakuace

1. Vyrozumění

Vyrozuměním se rozumí včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé povodni povodňovým orgánům, orgánům veřejné správy, orgánům krizového řízení, vybraným právnickým osobám a vybraným podnikajícím fyzickým osobám

Účelem vyrozumění je co nejrychleji aktivovat činnost určených osob pro řízení a provádění protipovodňových opatření určených příslušnými povodňovými plány nebo krizovými plány. Tato opatření zahrnují, mimo jiné, varování a informování obyvatelstva orgány obcí a zaměstnanců svými organizacemi.

 • Varovný signál „všeobecná výstraha“:
 • představuje kolísavý tón sirény v délce trvání 140 sekund
 • tento signál může být vysílán 3x po sobě v cca 3 minutových intervalech
 • 3mark krizport.cz
 • Vyrozumění a informace obyvatelstvu:
 • Obyvatelé jsou všeobecně informováni o způsobu protipovodňové ochrany ve městě Židlochovice prostřednictvím zidlochovice.cz, informací v místním tisku Zpravodaj a v regionální kabelové televizi.
 • Zveřejňování aktuálních informací v normálním režimu povodňových stupňů:
 • Městským rozhlasem (ústředna v budově radnice Židlochovice, Masarykova 100

Pověření pracovníci  
Golová Martina Bc.547426015, 604290410golova@zidlochovice.cz
Betášová Lenka547426024, 734352343betasova@zidlochovice.cz
Motlíčková Gabriela547426011, 605503837motlickova@zidlochovice.cz
Janebová Bibiana Ing.547428747, 725111460janebova@zidlochovice.cz

 • Zveřejňování informací v naléhavé  situaci, při výpadku el. energie:
 • mobilní rozhlasové zařízení instalované do služebního vozidla Městské policie
 • vozidlo JSDH Židlochovice
 • megafony uložené na služebně Městské policie

2. Varování

 • Dle průběhu povodňové situace se varují ohrožené právnické a fyzické osoby:
 • lokálním výstražným systémem
 • dle seznamu ohrožených objektů
 • osobním upozorněním pověřených pracovníků úřadu
 • Ohrožené objekty:
 • cca 12 rodinných domů na konci ulice Masarykova (vybřežení Litavy) – okraj pasivní zóny
 • cca 7 rodinných domů na ulici Strejcův Sbor – část k Žerotínovu nábřeží
 • zahrádkářská oblast s chatami na Pastviskách
 • zahrádky kolem Litavy
 • garáže u Litavy (u nového mostu)
 • mimo záplavové území je ohrožen suterén bytového domu č.p. 155 nám. Míru
 • 3mark 2.7. ohrožené objekty   3mark příloha.pdf   usridentify_atrall mapa  logo_editor_dat POVIS

3. Evakuace

Evakuace se provádí v případě ohrožení osob, zvířat a majetku v záplavovém území a vztahuje se na všechny osoby v místě ohrožení.

 • Evakuovaným osobám se zajistí:
 • náhradní ubytování
 • náhradní stravování
 • O evakuaci je oprávněn rozhodnout:
 • velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací)
 • zaměstnavatel v rámci své působnosti
 • starosta obce na území obce
 • starosta obce s rozšířenou působností (v rámci správního území OPRO, je-li nutné evakuovat obyvatelstvo z více částí), převzali-li koordinaci záchranných a likvidačních prací
 • Evakuace ve městě Židlochovice:
 • při povodni se předpokládá evakuace pouze pro max. 70 obyvatel z ulice Masarykova a Strejcův Sbor
 • obyvatelé, kteří se nebudou moci ubytovat u příbuzných a známých, je možné umístit v ubytovacích zařízeních

ZařízeníPočet lůžekKontakt
Pavir21Masarykova 109, Židlochovice, 547238937, 605250762
Národní dům26nám. Míru 24, 547231060, 724682818

Evakuaci je možné provádět po místních komunikacích, předpokládá se pouze částečné zatopení místní komunikace u rohu Strejcova Sboru. Evakuaci je možné provést běžnými dopravními prostředky obyvatel nebo města.

V případně mimořádných událostí s potřebou evakuace většího počtu osob bude požádán o organizační pomoc pracovník krizového řízení města Židlochovice. V případě zvláštních povodní (např. nebezpečí protržení protipovodňové hráze) bude situace řešena operativně za pomoci krizového štábu ORP Židlochovice.

Krizový štáb ORP
Funkce
JménoTelefonMobil-veřejnýE-mail
PředsedaVitula Jan Ing.546426011606715461vitula.jan@outlook.cz
TajemníkJanebová Bibiana Ing.547428747725111460janebova@zidlochovice.cz

Evakuační místa

NázevAdresaKontaktWebová adresa
Sokolovna ŽidlochoviceTyršova 161776 086 817sokol-zidlochovice.cz
ZŠ Židlochovice - tělocvičnaTyršova 611547 425 421zszidlochovice.cz

 usridentify_atrall mapa  logo_editor_dat POVIS