2.1. Zájmové území

Území města Židlochovice se nachází v oblasti severního mírného klimatického pásu s pravidelným ročním cyklem teplot a srážek. Mimo těchto dlouhodobých výkyvů jsou krátkodobé změny počasí způsobovány častými přechody atmosférických front, které od sebe oddělují teplejší a studenější vzduchové masy a jsou většinou doprovázeny srážkami. Základním zdrojem vody pro území jsou atmosférické srážky. Rozdělení srážek v průběhu roku má kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních měsících se často vyskytují krátkodobé vydatné srážky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně malá území.  Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny února. Období tání sněhové pokrývky není pravidelné, tání významná pro vznik povodní mohou nastat prakticky od prosince až do dubna.

Židlochovice leží na soutoku vodních toků Svratka a Litava. Územím obce dále protéká drobný vodní tok Farský potok, který je pravobřežním přítokem Svratky a vlévá se do Svratky na území města. Svratka protéká napříč územím od severu k jihu a přivádí vodu regulovaným korytem zhruba po začátek katastru. Dále je koryto po ústí Farského potoka částečně regulováno a pod tímto úsekem je koryto neregulované, s hustým břehovým porostem a meandry, zpomalující tok řeky (spád 0,2 promile).  Od východu přitéká vodní tok Litava a vlévá se do Svratky na území města.

3mark 2.2. vodní toky  3mark 2.6. ohrožení

Mapa-ZIDLO-zakladni

Záplavová území

Na území města Židlochovice jsou vyhlášená záplavová území vodního toku Svratka a záplavové území vodního toku Litava.

  • Záplavové území pro vodní tok: SVRATKA
  • Rozhodnutí: JMK/1514113/2006 ze dne 24.10.2007
  • Záplavové území pro vodní tok: LITAVA
  • Rozhodnutí: JMK/11373/2006, 27.1.2006
  • Rozhodnutí: JMK/39810/2008, 16.9.2008
  • Rozhodnutí: JMK/142937/2009, 11.12.2009
  • Rozhodnutí: JMK/24199/2010, 21.4.2010

3mark záplavová území   3mark souhrn rozhodnutí KÚ JMK  usridentify_atrall mapa